Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú ( 02/NQ-HDQT-API v/v bổ nhiệm chủ tịch, thành viên UBKT).

 Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú ( 02/NQ-HDQT-API v/v bổ nhiệm chủ tịch, thành viên UBKT).

 


Võ Thái Sơn - PTGD 17 tháng 7, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú (Nghị quyết 03/NQ-HDQT-API v/v bầu chủ tịch HDQT ).