DỰ THẢO: Nghị Quyết, Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2019.

 DỰ THẢO: Nghị Quyết, Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2019.

 


Võ Thái Sơn - PTGD 27 tháng 7, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Hồ Sơ Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 - Chương Trình Đại Hội Và Quy Chế Tổ Chức.