Thông tin cổ phiếu

Thông tin cơ bản

Mã chứng khoán: APC
Sàn giao dich: HOSE (HSX)